02144488326

به ایران نیل خوش آمدید

0 Review(s) 

120,000 تومان

موادی با بوی کم، دارای ثبات رنگ و تولید شده از اتیل متا اکریلیت 100 درصد بوده و پیوندهای تقاطعی لیکوئیدی آنها باعث استحکام این مواد شده است.

0 Review(s) 

140,000 تومان

لیکوئیدهایی که استفاده از پرایمر را میتوانند بی نیاز کنند. لیکوئید ترکیب شده از متیل متا اکریلیک 100 درصد می باشد.

0 Review(s) 

207,000 تومان

لیکویید کاشت ناخن 118 میل

0 Review(s) 

599,000 تومان

لیکوئیدکاشت ناخن کنیتکس 473 میلی لیتر Kinetics monomer liquid

0 Review(s) 

312,000 تومان

لیکوئیدهایی که استفاده از پرایمر را میتوانند بی نیاز کنند. لیکوئید، ترکیب شده از متیل متا اکریلیک 100 درصد می باشد.

0 Review(s) 

998,000 تومان

موادی با بوی کم، دارای ثبات رنگ و تولید شده از اتیل متا اکریلیت 100 درصد بوده و پیوندهای تقاطعی لیکوئیدی آنها باعث استحکام این مواد شده است.

0 Review(s) 

1,920,000 تومان

لیکوئیدکاشت ناخن کنیتکس 1892 میلی لیتر Kinetics monomer liquid

جدید
0 Review(s) 

379,000 تومان

لیکوئید کاشت ناخن کنیتکس 236 میل Kinetics monomer liquid

جدید
0 Review(s) 

180,000 تومان

لیکوئید کاشت ناخن 120 میل monomer liquid INM